อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ SUPER AI ENGINEER SEASON 2 เพื่อส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ประธาน ทปอ.มทร.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชน ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี และอาจารยนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรความสามารถพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ (SUPER AI ENGINEER SEASON 2) : สุดยอดวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 2 โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวง อว.ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว.
.
สำหรับโครงการ SUPER AI ENGINEER SEASON 2 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคคลทั่วไป ผู้ที่มีความสนใจงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และเหมาะกับผู้ที่ต้องการ Upskill Reskill ในสาขาอาชีพเอไอ เช่น วิศวกร นวัตกร นักวิจัย Startup สาขาเอไอ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมแล้วกว่า 5,700 คน ทั้งนี้ จะได้มีการจัดอบรมในหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนสนับสนุน ท่านละ 50,000 บาท เข้าทำงานฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการอย่างน้อย 2 เดือน ซึ่งโครงการจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2565
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน