มทร.อีสาน ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ในงาน Thailand Research Expo 2021

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ทั้งนี้มีหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมจัดแสดงผลงานกว่า 100 หน่วยงาน และมีการนำเสนอผลงานใน 7 ประเด็น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ในกลุ่ม “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ” ซึ่งเป็นงานวิจัยจาก วิทยาเขตสกลนคร จำนวน 2 ผลงาน ประกอบด้วย
.
1. การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าคราม
2. โรงงานกลั่นน้ำมันหอมระเหยเชิงพานิชย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อตอบโจทย์สังคมและร่วมพัฒนาประเทศต่อไป
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน