มทร.พระนคร เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ

RMUT TALK I มทร.พระนคร เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
.
สัมภาษณ์ อาจารย์ อารีรัตน์ บริบูรณ์
ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร
.
สถาบันภาษา มทร.พระนคร เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet พร้อมรับ Certificate of Completion หลังจบโครงการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://lc.offpre.rmutp.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 026653777 ต่อ 6056 หรือ 8322