มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รวมพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีเจตจำนงค์ที่จะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้ร่วมวางแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการประชุมรูปแบบออนไลน์
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำสัญลักษณ์มือเพื่อแสดงให้เห็นถึงการที่มหาวิทยาลัยจะร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน