ผู้ว่าราชการ จ.ปทุมธานี เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 ด้าน มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 โดยการดำเนินงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในการวางแผนการผลิตการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิตการเชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการ การตลาดเพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้ ไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เชื่อมโยงตลาด ตามเกษตรกรต้นแบบ ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือ ศพก. และเครือข่าย โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรมหลัก จำนวน 5 สถานี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ได้เข้าร่วมในสถานีที่ 2 กิจกรรมเก็บเกี่ยวอย่างไร ใครทำถูกวิธี
.
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมและบริการการเกษตร เพื่อเสนอองค์ความรู้จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับกิจกรรมการผลิตของตนเอง โดยมีเกษตรกรจากอำเภอสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอลาดหลุมแก้วร่วมรับการถ่ายทอดความรู้และการบริการเกษตร กว่า 100 คน
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน