มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ TCAS ประเภท Portfolio และ รอบรับตรงวุฒิ ปวช. ปวส. โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ ปวช. ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน 8 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาลัยนานาชาติ
.
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admission.rmutk.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โทรศัพท์ 02-287-9625
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน