Comtoday l 7 Digital Marketing Trends ที่จะเกิดขึ้นในปี 2022

Comtoday l 7 Digital Marketing Trends ที่จะเกิดขึ้นในปี 2022
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ[ 10 มกราคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio#Comtoday
#เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์