มทร.ธัญบุรี จัดทำ RMUTT Lifelong Learning Platform พัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญุบรี จัดทำ RMUTT Lifelong Learning Platform เพื่อพัฒนาศักยภาพ Up Skill ให้กับศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่าน Platform ต่างๆของมหาวิทยาลัย ฟรี 4 ช่องทาง ดังนี้
.
1. RMUTT UpSkill ระบบบริหารจัดการ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร ทางเว็บไซต์ https://upskill.rmutt.ac.th
2. RMUTT MOOC ส่งมอบความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทางเว็บไซต์ http://mooc.rmutt.ac.th
3. RMUTT U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ทางเว็บไซต์ https://www.ucnc.rmutt.ac.th
และ 4. RMUTT SME โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME มทร.ธัญบุรี โดยความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ทางเว็บไซต์ https://www.sme.rmutt.ac.th
.
ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียด RMUTT Lifelong Learning Platform เพิ่มเติมได้ที่ www.rmutt.ac.th หรือสอบถามทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ณัฐพล ดีอุต