มทร.ล้านนา เฝ้ารับเสด็จและรายงานผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าแบบผสมระหว่างพลังงานน้ำและแสงอาทิตย์ ศศช.เลอะกรา อ.อมก๋อย เชียงใหม่

วันที่ 13 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเลอะกรา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทรงตรวจเยี่ยม โครงการการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน และโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
.
โดย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและถวายรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่การสนองงานตามโครงการพระราชดำริ โดยสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขึ้น รวมถึงการดำเนินโครงการการพัฒนาและปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริฯ ในพื้นที่ โดยการฝึกอบรม ขยายผลการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูงเพื่อดูแลระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานในพื้นที่พระราชดำริ โดยเน้นเทคโนโลยีด้านการใช้งาน การบำรุงรักษาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
สิริญญา ณ นคร วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน