คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา วิจัย นวัตกรรม พร้อมหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาร่วมกับ มจพ.

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับ นำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ทศวรรษหน้า พร้อมกันนี้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรต่างๆ ในอนาคต
.
พร้อมนำชมห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ห้องปฏิบัติการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย -ฝรั่งเศส, ห้องปฏิบัติการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ห้องปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน,ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์, ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ห้องปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ศึกษาการดำเนินงานของกองกิจการนักศึกษาตลอดจนกองงานสายสนับสนุนการศึกษาภายใต้สำนักงานอธิการบดี
.
โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในอนาคตต่อไป
.
สิริญญา ณ นคร วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน