THE FUTURIST EP83 | Techbite Incubation Program คืออะไร? ใครอยากเริ่มทำสตาร์ทอัพต้องฟัง

THE FUTURIST EP83 | Techbite Incubation Program คืออะไร? ใครอยากเริ่มทำสตาร์ทอัพต้องฟัง
.
ดำเนินรายการโดย คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 18.30-19.00 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #THEFUTURIST #CEEMEAGAIN