แนะนำ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร. ครั้งที่ 35

RMUT TALK I แนะนำ ราชมงคลสุวรรณภูมิ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร. ครั้งที่ 35
.
สัมภาษณ์ คุณธนัชพร ปานเนาว์
นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
.
ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ