Tips for Trips by ศิลปศาสตร์ I EP. 9 I วรรณคดีที่ปรากฏในการท่องเที่ยว 2

Tips for Trips by ศิลปศาสตร์ I EP. 9 I วรรณคดีที่ปรากฏในการท่องเที่ยว 2
.
วัดจันทาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดท่าซุง เพราะในอดีตบริเวณนี้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำที่สำคัญ และมีการล่องซุงกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงแพซุงต่างๆ ก็มักจะมีการหยุดแวะพักที่บริเวณหน้าวัดนี่เอง ทำให้ที่นี่จึงมีชื่อเรียกกันอย่างคุ้นปากว่า วัดท่าซุง
———————-
สาระความรู้ด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำความรู้จักกับท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่สไตล์มูเตลู
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกัน
ในรายการ Tips for Trips by ศิลปศาสตร์
นำเสนอสาระความรู้โดย
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
ทุกวันอาทิตย์ 8.00 – 8.30 น.