FaceTheFact l วันครอบครัว

FaceTheFact l วันครอบครัว
.
วันที่14 เมษายน ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันครอบครัว ของไทย เนื่องจากตรงกับวันสงกรานต์ ที่มีการหยุดหลายวัน ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสกับมาพบปะกันในช่วงเวลาสำคัญนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความอบอุ่น และความสุขในครอบครัวมากที่สุด เพราะสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตของผู้คน เมื่อครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ก็ถือเป็นความเข้มแข็งของสังคม หน้าที่สมาชิกในครอบครัวที่ควรปฏิบัติต่อกัน คือการให้ความรักความอบอุ่น รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันตามความเหมาะสม และสุดท้ายให้อภัยซึ่งกันและกัน
ที่มาภาพ https://sites.google.com/site/wansngkrantwanpihimmeuxng/prapheni-rdna-dahaw
ข้อมูล https://hightlight.kapook.com
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 15 เมษายน 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย