FaceTheFact l แนะนำ Page Facebook สูงวัยหัวใจยัง Work

FaceTheFact l แนะนำ Page Facebook สูงวัยหัวใจยัง Work
. แนะนำ Page Facebook สูงวัยหัวใจยัง Work เป็น Page ที่สร้างโดยการสนับสนุนของ สำนักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสังคม ได้รับความสนุกสนาน ความรู้ สารประโยชน์ การรวมกลุ่มเป็นชุมชนออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเป็นบุคคลที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป กิจกรรมที่เคยจัด เช่น อบรม YOLD Creator เพื่อสร้างนักผลิตสื่อวัยเก๋า, YOLD Digital สร้างนักขายออนไลน์, YOLD Online Tutor สร้างครูออนไลน์วัยเก๋า, และ YOLD Digital Literacy สร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ต่อต้านข่าวลวง
หมายเหตุ: YOLD คือกลุ่ม Young Old คือผู้สูงวัยที่ยังมีความกระฉับกระเฉง มีความเป็นหนุ่มสาว
ที่มาภาพ https://www.youtube.com/channel/UCuyJ2pNqfjQav3Tdw82jJZA
ข้อมูล https://www.entangsedtee.com
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 22 เมษายน 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย