มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สร้างโอกาสทางการตลาดและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ลงพื้นที่“พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน บ้านหมอไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์และยกระดับผลิตภัณฑ์” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน บ้านหมอไทย ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช
.
โดยคุณผดุงพร ฤทธิช่วยรอด ประธานกลุ่ม ทีมนักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อความสะดวกในการใช้ผลิตภัณฑ์ สร้างความพึงพอใจของผู้บริโภค มีความโดดเด่น สวยงาม สร้างภาพลักษณ์ และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อซึ่งสามารถส่งผลต่อการสร้างโอกาสทางการตลาดของกลุ่ม ทำให้สามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังกลุ่มอื่น ๆได้ต่อไป
.
ธนากร สิทธิสาร วิทยุราชมงคลศรีวิชัย รายงาน