กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “RMUTP Young Generation 2022” ในรูปแบบออนไลน์

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย คุณมัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Young Generation 2022 ในรูปแบบออนไลน์ ประเดิมด้วยวิชาแรก English Preparation การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณพิชามญชุ์ ปาละธนิต หรือพี่เกรซ LivelyEnglish ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจ เข้าร่วมการอบรม กว่า 60 คน
.
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 5 – 27 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะในหลายด้าน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เช่น ทักษะทางภาษา ทั้ง 3 ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี, ทักษะทางการเงินและธุรกิจ เทคนิคการสร้างแบรนด์ เทคนิคการออมและการลงทุน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการภาษี, ทักษะทางเทคโนโลยี การตัดต่อวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน การใช้ Microsoft office เพื่อการทำงาน และทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน