Tips for Trips by ศิลปศาสตร์ I EP. 15 I เสน่ห์ของการท่องเที่ยวยามค่ำคืน

Tips for Trips by ศิลปศาสตร์ I EP. 15 I เสน่ห์ของการท่องเที่ยวยามค่ำคืน

การท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่เน้นธรรมชาติ และปรากฏการณ์ธรรมชาติ และกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ความหมาย และเสน่ห์ของการท่องเที่ยวยามค่ำคืนในประเทศไทย
———————-
สาระความรู้ด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำความรู้จักกับท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่สไตล์มูเตลู
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกัน
ในรายการ Tips for Trips by ศิลปศาสตร์
นำเสนอสาระความรู้โดย
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
ทุกวันอาทิตย์ 8.00 – 8.30 น.