มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จับมือกับ Curtin University ประสานความร่วมมือด้านหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย

ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผศ.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดความร่วมมือระหว่าง มทร.ศรีวิชัย และ Curtin University ,Australia ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากำลังคน และงานวิจัยร่วมกัน โดยมี Professor Ravi Fotedar (Aquaculture, School of Molecular and Life Sciences) ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainable Aquaculture จาก Curtin University พร้อมด้วย ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร (Adjunct Professor-Curtin University) ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
.
โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันของสองมาหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี (Joint Degree/ Double degree) อย่างน้อย 1 หลักสูตร ซึ่ง Curtin University มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งความสามารถในการพัฒนากำลังคนในสายวิชาชีพต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยจะนำร่องการพัฒนาร่วมกันจาก 3 สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำและสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร บูรณาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
.
นอกจากนั้น มีเป้าหมายในการการร่วมจัดคอร์สเรียนระยะสั้น (Short Course) หรือการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) รวมทั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของ มทร.ศรีวิชัยและ Curtin University, Australia ในส่วนของรายวิชาสหกิจศึกษาฝึกงานในต่างประเทศหรือภายใต้โครงการอื่นที่สนับสนุนให้นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา และแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไป
.
ธนากร สิทธิสาร วิทยุราชมงคลศรีวิชัย รายงาน