คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ “น้ำแกงสำเร็จรูป”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายใจ แก้วอ่อน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประดิษฐ์หัตถกรรมบ้านควนเถียะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ “น้ำแกงสำเร็จรูป” ในโครงการ “พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน” ภายใต้การสนับสนุนการดำเนินงานของคุณอุดมเกียรติ เกิดสม และทีมงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ ความรู้ และร่วมปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์ “แกงน้ำเคยสำเร็จรูป” เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและครอบครัวต่อไป
.
ธนากร สิทธิสาร วิทยุราชมงคลศรีวิชัย รายงาน