มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเตรียมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชุมชนบ้านฮวก-บ้านคอดยาว จ.พะเยา

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.คมพันธ์ ชมสมุทร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อน การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในฐานะคณะกรรมการดำเนินงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ณ ชุมชนบ้านฮวก และบ้านคอดยาว จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 30 – 31พฤษภาคม 2565
.
ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ได้พิจารณาสนับสนุนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อน การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ่งมทร.พระนคร ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนดำเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ให้กับชุมชนบ้านฮวก และบ้านคอดยาว จังหวัดพะเยา โดยมีกำหนดดำเนินงานโครงการออกเป็น 3 ช่วงประกอบด้วย ช่วงที่ 1 เป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินงาน ช่วงที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ช่วงที่ 3 เป็นการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ของทั้งสองหมู่บ้าน
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน