กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี แจ้งการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี เตรียมดำเนินการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 2 (รอบเก็บตก) วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยขอแจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษา ดังนี้
.
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
รอบเช้า 08.00 – 12.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ
รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการแพทย์บูรณาการ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
รอบเช้า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รอบบ่าย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ คณะศิลปะศาสตร์
.
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565
รอบเช้า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รอบบ่าย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
.
สำหรับการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-3676
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ณัฐพล ดีอุต