ที่นี่RMUT l คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี ช่วยชุมชนท่าโขลง เสริมแกร่ง 3 ผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

ที่นี่RMUT l- คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับสมัครหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ฝึกงานต่างประเทศ
– มทร.ล้านนา ลงพื้นที่กองเรือยุทธการ ร่วมพัฒนาศูนย์เกษตรอินทรีย์ สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าโครงการ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ”
– คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี ช่วยชุมชนท่าโขลง เสริมแกร่ง 3 ผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
.
ออกอากาศ[ 15 มิถุนายน 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคล #ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพนานาชาติ #ศูนย์เกษตรอินทรีย์ #โคกหนองนา #นวัตกรรม