อพวช. ร่วมมือกับวิทยุราชมงคลธัญบุรี เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

RMUT TALK I อพวช. ร่วมมือกับวิทยุราชมงคลธัญบุรี เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัมภาษณ์ ดร.ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกองสื่อสารวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ