สภากาชาดไทย เปิดตัวแอปพลิเคชัน อาสาสมัครกาชาด

RMUT TALK I สภากาชาดไทย เปิดตัวแอปพลิเคชัน อาสาสมัครกาชาด
.
สัมภาษณ์ คุณพรรณพร คงยิ่งยง
ผอ.กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย
.
สภากาชาดไทยจัดแคมเปญ “+1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย” เชิญชวนประชาชนที่มีจิตใจอาสา มีเวลาพร้อมช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสภากาชาดไทย ในนาม “+1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย” โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ผ่านทางแอปพลิเคชัน “อาสาสมัครกาชาด” ทั้ง App Store และ Play Store ซึ่งในแอปพลิเคชันจะระบุวัน เวลา และลักษณะของโครงการที่ประสงค์จะเข้าร่วมได้
.
“สภากาชาดไทยมีพันธกิจ 4 ประการ คือ 1.การแพทย์และการพยาบาล 2.การบริการโลหิตแห่งชาติ 3.การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และ 4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งทุกพันธกิจมีอาสาสมัครหลายท่านเข้ามาช่วยเหลือจำนวนมาก แต่ปัญหาที่พบคือหลายท่านยังไม่ทราบช่องทางในการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร สภากาชาดไทยจึงจัดแคมเปญดังกล่าวขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้อาสาสมัครสามารถเลือกโครงการที่ต้องการเข้าร่วมได้ตรงตามจุดประสงค์ วัน และเวลาที่ต้องการเข้าร่วม