มทร.พระนคร ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยกระดับวิสาหกิจปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่จัดโครงการ Creative Young Designer Season 2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย บ้านเสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ และโรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง) อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ภายใต้โครงการ EISA ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ การแปรรูปผ้าขาวม้าทอมือให้กับชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนผู้ผลิต นับเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ Creative Young Designers ได้เปิดมุมมองเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชน ด้วยการรวมพลังคนรุ่นใหม่ มาร่วมสร้างสรรค์อัตลักษณ์ผ้าขาวม้าทอมือ โดยการบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบและด้านการบริหารธุรกิจในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนผู้ผลิตต้นน้ำที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบการแปรรูปผ้าขาวม้าทอมือให้มีความทันสมัย ให้เป็นที่รู้จักในสากล และสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนโครงการฯ คือชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน