ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง FM Power Amplifier ขนาด 5 Kw จำนวน 1งาน