น้ำคือชีวิต l ตอน 27 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ


เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาส เมื่อปลายปี 2547 ได้ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากการเหตุก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จึงได้พระราชทานพระราชดำริ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือครอบครัว เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดซื้อที่ดิน จำนวน 707 ไร่ และจัดสร้างบ้าน 150 หลัง ใน “โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ” ที่บ้านรอตันบาตู หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ปัจจุบันพื้นที่โครงการมีทั้งหมด 716 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 338 ไร่ และพื้นที่ฟาร์มตัวอย่าง จำนวน 378 ไร่ โดยอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จาก “บ้านแม่หม้าย” จึงกลายเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”
กรมทรัพยากรน้ำได้เข้ามาดำเนินการขุดสระน้ำ ทำลำรางผันน้ำเข้าหมู่บ้าน จัดทำระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อการอุปโภค บริโภค ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับใช้เพื่อการเกษตร และสร้างรายได้เสริมในการเลี้ยงดูครอบครัวต่อไป

“น้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้”
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำ โทร 1310 กด 5 หรือ www.dwr.go.th