น้ำคือชีวิต l ตอน 28 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยอมพายตามพระราชดำริ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยอมพายตามพระราชดำริ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่า ตลอดจนประชาชนที่สนใจไปเยี่ยมชมความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลด้านการเกษตร
กรมทรัพยากรน้ำได้เข้าไปดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ภายในโครงการฯ ทั้งการสร้างฝายทดน้ำจำนวน 6 แห่ง ระบบส่งน้ำพร้อมสระเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง ระบบส่งน้ำพร้อมถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 แห่ง ระบบกระจายน้ำจากสระเก็บน้ำ จำนวน 11 แห่ง และระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ที่อยู่ใกล้โครงการ ทำให้ชาวบ้านที่ล้วนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะหรือละว้ามีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภค บริโภค พื้นที่การเพาะปลูกพืชผักภายในโครงการ 300 ไร่ และพื้นที่แปลงเกษตรแบบผสมผสานของราษฎร 380 ไร่ ได้รับประโยชน์
สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ณ กิ่งอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ความว่า ให้ทำการขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติต่างๆ พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากขึ้น จะเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยได้ส่วนหนึ่ง และใช้เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

“น้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้”
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำ โทร 1310 กด 5 หรือ www.dwr.go.th