น้ำคือชีวิต l ตอน 29 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


หมู่บ้านร่มโพธิ์ทองและหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ำตื้นเขิน จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ในช่วงหน้าแล้ง ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
กรมทรัพยากรน้ำจึงเข้าไปแก้ไขปัญหา โดยสร้างเขื่อนดิน พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินสูง 24 เมตร ยาว 329 เมตร ความจุ 2,180,000 ลูกบาศก์เมตร ระบบส่งน้ำมีความยาว 12.429 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณรวม 131.1909 ล้านบาท ประชาชน 950 ครัวเรือน จำนวน 4 หมู่บ้าน และพื้นที่เพาะปลูก 5,000 ไร่ ได้รับประโยชน์
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ “น้ำคือชีวิต” และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นธุรกันดาร ทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วมีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำเพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ชาวบ้าน สามารถทำนาได้ปีละ 2-3 ครั้ง สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รู้จักช่วยกันดูแลรักษาโดยจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดการจัดสรรน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

“น้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้”
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำ โทร 1310 กด 5 หรือ www.dwr.go.th