น้ำคือชีวิต l ตอน 30 สานต่อโครงการในพระราชดำริ น้ำ คือ ชีวิต


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานในพระราชบิดาที่ทรงมุ่งแก้ปัญหาความยากจน บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร ส่งผลให้เกิดแนวทางแห่งความสมดุลระหว่างวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ทรงตระหนักดีว่าสาเหตุของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันล้วนเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์
ทรัพยากรน้ำถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นไป สามารถเกิดการหมุนเวียนได้เรื่อยๆ แต่หากขาดน้ำหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลง เช่น มีสิ่งเจือปนที่เป็นพิษ ย่อมส่งผลให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตได้รับผลกระทบตามมา เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสรรพชีวิตทั้งมวล
จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการขยายตัวของอุตสาหกรรมทำให้น้ำถูกนำมาใช้อุปโภคบริโภคมากขึ้น ผนวกกับการใช้น้ำแบบไร้ประสิทธิภาพทำให้สถานการณ์เกี่ยวกับ “น้ำ” ในปัจจุบันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ทั้งการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และภาวะน้ำท่วมในฤดูฝน กรมทรัพยากรน้ำจึงเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อสานต่อโครงการในพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

“น้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้”
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำ โทร 1310 กด 5 หรือ www.dwr.go.th