น้ำคือชีวิต l ตอน 32 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง


สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่เพียงพอไม่ขัดสน และพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวง ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆ อาทิ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำโครงการขยายผลวาวี บ้านปางกลาง ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย บ้านห้วยน้ำใส ต.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยตอง บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

“น้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้”
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำ โทร 1310 กด 5 หรือ www.dwr.go.th