น้ำคือชีวิต l ตอน 33 การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้


กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้หลากหลายโครงการ อาทิ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการบูรณาการร่วมกันกับกรมป่าไม้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้าน ให้กับราษฎรในพื้นที่และส่วนราชการสังกัดกรมป่าไม้ และสนับสนุนการเพาะชำกล้าไม้ ควบคุมไฟป่า รวมทั้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าควนเขาวัง
นอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ยังได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพรุบางกล่ำ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เป็นโครงการแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ และป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ป่าพรุ ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยรักษาระดับน้ำจืดในป่าพรุ เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าพรุบางกล่ำได้อย่างยั่งยืน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านบางบูชา ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เป็นแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อการอุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง ระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ความจุเก็บกัก 150,000 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่เกษตรประมาณ 1,000 ไร่ ปัจจุบันเทศบาลตำบลเกาะทวดได้ต่อยอดโครงการโดยการก่อสร้างระบบประปาให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้น้ำจากโครงการประมาณ 500 ครัวเรือน อีกด้วย

“น้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้”
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำ โทร 1310 กด 5 หรือ www.dwr.go.th