สโมสรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เชิญชวนบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ด้อยโอกาส