เรื่องเก่าที่เรารัก l คุณจุ๋ม อัจจิมา ทีฆะวาทิน ตอน2