มทร.ธัญบุรี เผย กยศ.ปล่อยให้นักศึกษาได้กู้เรียนเพิ่มอีก 10 หลักสูตร พร้อมกระตุ้นเด็กคืนเงินกองทุนฯ เพื่อส่งโอกาสต่อให้ผู้อื่น

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทบทวนการพิจารณาหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 2 (เพิ่มเติม) จำนวน 22 หลักสูตร เพื่อให้เกิดความทั่วถึงด้านการศึกษา เนื่องจากสาขาวิชาที่เปิดใหม่เป็นสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศนั้น ล่าสุด มทร.ธัญบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จาก กยศ.เพิ่มเติมรายชื่อหลักสูตรตามประกาศคณะกรรมการกองทุน กยศ. เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 หลักสูตร อาทิ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 5 หลักสูตร การที่ กยศ.อนุมัติเพิ่มหลักสูตรให้กู้ได้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ขณะเดียวกัน ได้มีแนวทางกระตุ้นให้นักศึกษาที่กู้ยืม รวมถึงนักศึกษาคนอื่นๆใช้จ่ายตามความจำเป็นและมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย รู้จักการวางแผนและการออมที่ดี โดยมีโครงการปฐมนิเทศให้นักศึกษา เข้าใจขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆในการกู้ยืม ปลูกจิตสำนึกในการชำระหนี้ เมื่อถึงเวลาใช้คืน