ชีวิตวัฒนธรรม l ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

#ชีวิตวัฒนธรรม l 1.ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
คุณเกษมชัย แสงสว่าง : ผู้ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษานอกระบบ ของมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ปี2563
2.”พูดเพื่อหยุดความขัดแย้ง ไม่ยาก หากพูดเป็น” จากนิตยสารขวัญเรือน โดย นิเวศน์ กันไทยราษฏร์
.
ดำเนินรายการโดย อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์
ออกอากาศ[6 มิถุนายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #ชีวิตวัฒนธรรม #วิทยุราชมงคลธัญบุรี