ข่าวราชมงคล

February 18, 2020

มทร.ล้านนา จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Photo Care & Share” เพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Photo Care & Share” ในโครงการแทนความห่วงใยด้วยภาพถ่าย เพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์ โดย ผศ.เกษตร แก้วภักดี หัวหน้าโครงการกล่าวว่า “โครงการแทนความห่วงใยด้วยภาพถ่าย เพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์” […]
February 18, 2020

อาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์ ผลงานเยี่ยม รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 2563

ดร.ไชยณรงค์ กิตติญาณปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “สายอากาศยากิ – อุดะที่สามารถเปลี่ยนทิศทางการแผ่พลังงานและการประยุกต์ใช้งาน” รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม […]
February 17, 2020

มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา ในหัวข้อ ขั้นตอนของการเตรียมตัวไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และหัวข้อประสบการณ์หาได้อย่างไรในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารศรีพิทยาคาร และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา […]
February 17, 2020

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดห้องปฏิบัติการภาคพื้นจำลอง ‘Ground Operation Room’ ให้นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน เข้าใจระบบการทำงานมากขึ้น

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เปิดเผยว่า สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำคัญชาติ เศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ การเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การดำเนินงานการขนส่งทางอากาศให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถแข่งขันออกสู่เวทีโลก มทร.ธัญบุรี จึงสร้างห้องปฏิบัติการด้านการบริการภาคพื้นจำลอง ‘Ground Operation Room’ […]
February 17, 2020

นักวิจัยราชมงคลธัญบุรี ร่วมเสวนางานวันนักประดิษฐ์ ปี 2563 แนะลดขยะทะเลไทย คัดแยกขยะ – สร้างสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่า

ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ นักวิชาการโครงการทะเลไทยไร้ขยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยกับโครงการทะเลไทยไร้ขยะ” ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2563 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. […]
February 17, 2020

สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”

สรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์คว้าเจ้าเหรียญทอง ครองถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใน 15 ชนิดกีฬา […]