อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะอนุกรรมการตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับมอบแอลกอฮอล์เจล 75% ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2,000 แกลลอน และหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ...

อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือยาว มรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ จัดโดย สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ณ คลองชลประทาน ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสืบสานประเพณีวิถีชีวิตชุมชน และมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวพันกับสายน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งสัญจรทางน้ำ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ...

อาจารย์ณภัทร ยศยิ่งยง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย อาจารย์ณัฐพร ยิ่งยงวัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น นายชวกร ทองประศรี และ นายสิทธา ทองเปลว นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ หมู่บ้านชายทะเลรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยแบ่งการจัดกิจกรรมอบรมให้กับคนในชุมชนเป็น 2 ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยรับสมัครผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ใน 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ...

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้การดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจำหน่ายมะม่วง ของวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านท่าทอง กลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายมะม่วงสดจากไร่ โดยเกษตรเป็นผู้จำหน่ายด้วยตนเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรพื้นที่ให้จำหน่าย ณ บริเวณด้านหน้ามินิบิ๊กซี ...

อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน “โครงการจัดสอบวัดความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ” ร่วมกับ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อจัดสอบวัดความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญของสมาคม ตลอดจนการดำเนินการจัดสอบความรู้สำหรับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในระดับชั้นวิสามัญ ระหว่างปี 2564 ถึง 2566 ...

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย คณะอนุกรรมการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ COVID-19 และ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสรรพื้นที่บริเวณด้านหน้า Mini BigC สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายกุ้งก้ามกราม ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุพรรณบุรี หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเกษตรกรได้นำกุ้งสดมาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด พร้อมมีบริการปรุงสุกเพื่อความสะดวกในการนำไปบริโภค ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ และ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปวช.และปวส. เข้าศึกษาต่อในโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น โดยผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนมิถุนายน 2564 หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 085-660-4707 . ทั้งนี้โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น ...

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน เนื่องจากทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้า ...

อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนง แก้วเพ็ชร คณบดี และคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบ คุณสุภชัย วีระภุชงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำในการบริหารจัดการในยุค ...