วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต้อนรับคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายประวิทย์ เคียงผล อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ในกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน ของชมรม TO ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ โควตา วุฒิ ปวช./ปวส. รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 -30 พฤศจิกายน 2564 รอบที่1 Portfoilo วุฒิ ม.6 รับสมัครระหว่างวันที่ ...

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี น.ส.ชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย ศรีทะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ...

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ดูกิจกรรมของ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล และทีมงาน U2T HACKATHON จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ...

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมหารือกับ นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันฯ หารือเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรสมุนไพร เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนตำรับยาสมุนไพร และการนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ...

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผ่านระบบ Application ...

วันที่ 28 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 “ร้อยรักถักทอใจ เป็นสายใยที่ผูกพัน” ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถาบันบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และถ่ายทอดสดเข้าร่วมงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Application โดยในปีนี้มีบุคลากรเกษียณอายุฯ จำนวน ...

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 28 ...

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบทุนการศึกษา 2020 Grant The MSD Animal Health Program ให้กับ นางสาวสุวารี วอสเบียน ...

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้กำหนดจัดการประชุมหารือและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับนานาชาติร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปะกว่างโจว (Guangzhou Academy of Fine Arts) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ รองรับนักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย ...