เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมบริการวิชาการ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมรักษ์โลก แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส โดยมีอาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส จ.ปทุมธานี ...

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ “หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและผลิตชั้นส่วนยานยนต์” ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพื่อพัฒนาและสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 ...

มทร.ธัญบุรี เปิดหลักสูตรเรียนฟรี 43 หลักสูตร ให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม ผ่านระบบ RMUTT MOOC เรียนจบกลักสูตร ได้รับใบประกาศและสามารถสะสมหน่วยกิต Credit Bank ได้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนฟรีได้ทางเว็บไซต์ http://mooc.rmutt.ac.th . สำหรับรายวิชาที่เปิดอบรม อาทิ เทคนิคการทำตลาดสินค้าผู้หญิง, ...

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมบริการวิชาการ กิจกรรมพัฒนาทักษะการทำ Smart Farm ควบคุมการให้น้ำและอุณหภูมิอัตโนมัติ แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง โดยมี Mr.Padma Crisnapati, Mr.Louie Villaverde ...

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี โดยในปีนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ สนุก สร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ ...

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนสถาบันเสรินหนง จำนวนจำกัด 40 คน คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี ศึกษาในสาขาสัตวศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สนับสนุนทุนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ ...

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมงานบริการวิชาการ Bakery N.K.N. (ครัวซ็องดีที่นิกร) โดยมี ผศ.มารีน สาลี และ ผศ.อาภัสรา กวีวังโส อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรมให้กับครูโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) อ.หนองเสือ ...

น.ส.จารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช คณบดี คณะบริหารธุรกิจ, ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) และตัวแทนที่ปรึกษาการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ร่วมกันจัดงาน Open House ...

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า วันที่ 24 มิถุนายน 2565 สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz ได้ออกอากาศให้ข่าวสารความรู้ควบคู่ความบันเทิงมาเป็นเวลายาวนานถึง 58 ปี มีการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะและประชาชน โดยไม่แสวงหาผลกำไร ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม โดย ดร.สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษา และคณะทำงาน ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด จัดอบรมการจัดทำมาตรฐานแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์ (การแปรรูปปลาหวานสมุนไพรหญ้าหวานด้วยเครื่องตากพลังงานแสงอาทิตย์) ณ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลอ่าวเสด็จ ตำบลท้องเนียน ...