มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งเปิดรับสมัครและเปิดรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้ได้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่สามารถบริหารและพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส่งเสริมนโยบายของมหาวิทยาลัยให้เป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ . คุณสมบัติ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและต้องมีการนำเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อรับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ที่สนใจเข้ารับการสรรหาเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติและกรอบการนำเสนอแผนกลยุทธ์ได้ที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th สามารถส่งใบสมัครและเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.- 7 ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมระดับภูมิภาคเพื่อการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในเอเชีย (RAVTE) เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน RAVTE Students Innovation Award คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา สามารถเข้าร่วมเป็นทีมหรือรายบุคคลได้ ประเภทของผลงานที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ได้แก่ 1. บทความวิจัยที่ผ่านการเผยแพร่หรือนำเสนอมาแล้ว (ภายใน 3 ปี) 2.ผลงานต้นแบบ ...

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณสมบัติ ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย . ผู้ที่สนใจ สามารถขอรับแบบใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนดได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้ – ...

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา รวมไปถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยจึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ปรับระบบการจ่ายค่าเทอมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่แจ้งความประสงค์ในระบบทะเบียน นักศึกษา ...

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ...

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ TCAS1 Portfolio ประจำปี 2565 วุฒิ ม.6 สาขาที่เปิดรับสมัครจำนวน 5 สาขา ดังนี้ 1.สาขาการผลิตพืช 2.สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3.สาขาสัตวศาสตร์ 4.สาขาประมง 5.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร . ...

คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการบริการวิชาการประจำปี 2564 – 2565 กำหนดจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นจัดอบรมแก่ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 โดยมีหัวข้อและกำหนดการจัดอบรม ได้แก่ . 1.เทคนิคการใช้ลูกประคบหน้าเพื่อความงาม ได้จัดอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ...

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน โดยมีนายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ...

สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด โดย รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ เรืออากาศ อิทธิพล เจริญสุข ...

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แจ้งว่า มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าร่วมคัดเลือกโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 4 ปี ทุนละ 30,000 บาทต่อปี คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ...