มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษาที่ร่วมโครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 เดินทางทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคอีสาน ณ วัดไชยศรี จ.ขอนแก่น โดยได้รับความกรุณาจาก พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาส อำนวยการต้อนรับ ซึ่งจัดกิจกรรมชม”สิม”หรือ”อุโบสถ”โบราณอายุกว่าร้อยปี ซึ่งมี”ฮูปแต้ม”หรือจิตรกรรมฝาผนังศิลปะพื้นบ้านอีสาน เล่าวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง “สินไซ” ...

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติการศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยนายทีปกร รองรัตน์ นายกองค์การนักศึกษา ต้อนรับและรายงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ ...

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (Rattanakosin International College of Creative Entrepreneurship RICE)จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ บริษัทเจเคเอ็นโกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ...

ในวันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดพิธีบวงสรวง ศาลพระพรหมและพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว(ราชมงคลชมคลื่น) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานคณะกรรมการบริหารราชมงคลชมคลื่น และรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นประธานในพิธี ...

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่นการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมี่ยม (โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบริโภค) “ผลิตภัณฑ์ไอติมบ้านศาลาดินโฮมเมด” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง และดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมและการเตรียมวัตถุดิบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไอติมโฮมเมด พร้อมทั้ง ...

มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOA) “โครงการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา ...

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่น การสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมียม (โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบริโภค) หลักสูตรการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการขนส่งโลจิสติก ของผลิตภัณฑ์ไอติมบ้านศาลาดินโฮมเมด ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์สินค้าในตำบล แนวทางการสร้างแบรนด์สินค้าสู่ตลาดบริโภค ...

มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพ banner “นวัตกรรมกับ U2T” โดย รศ.ดร.สำเริง รักซ้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือ (U2T) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี ...

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในโครงการการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (NCAME 2021) ในหัวข้อ“การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่ ทางออกหลักในนวัตกรรมการจัดการหลังโควิด-19” ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ...

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และนักวิจัย ประชุมร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ...