อาจารย์อนุวัฒน์ บำรุงกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – ระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับ บริษัทเอ เอ็น เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมการเชื่อมต่อรางรถไฟด้วยวิธีเชื่อมเทอร์มิตในรายวิชาวิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล – วิศวกรรมระบบราง โดยมี รองศาสตราจารย์ ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา แก้วเกิด รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการประกวดเขียนแผนธุรกิจในรายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของ อาจารย์สุวรรณี หงษ์วิจิตร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิสาหกิจชุมชนทั้ง 7 ชุมชน สถานประกอบการ และสถาบันการเงิน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ คุณวะริดา แซ่อึ้ง กรรมการบริหารบริษัทตลาดน้ำ 4 ภาค (พัทยา) จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ บริษัท ...

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สร้างหอเกียรติประวัติราชมงคล นนทบุรี, ร่วมจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆของสมาคมศิษย์เก่าและสนับสนุน ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ศิษย์เก่า ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นายภาสกร หวานแก้ว อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมงาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและการขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ...

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลการเลี้ยงปลาในนาข้าวกับเกษตรกร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นผู้ดำเนินโครงการเลี้ยงปลาในนาข้าว ภายใต้โครงการการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปฎิบัติของเกษตรกร ต่อเกษตรผสมผสานในพื้นที่รับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ...

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดอบรมช่างซ่อมรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรบริษัททางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ...

รองศาสตราจารย์.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์แห้วอินทรีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วอินทรีย์เพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) โดยมี ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ...

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ในพื้นที่ 5 จังหวัด (จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง จ.สิงห์บุรี จ.กาญจนบุรี และ จ.สุพรรณบุรี) จำนวน 11 โครงการ เพื่อประเมินผลผลิต ...

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ร่วมโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ดตับเต่า ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับตลาดเฉพาะ แผนบูรณาการนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยตลอดโซ่อุปทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผลการวิจัยสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอาหาร จากทรัพยากรท้องถิ่นถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเห็ดตับเต่าผงด้วยวิธีการทำแห้ง แบบพ่นฝอย (Spray dryer) และแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) และสามารถนำผลงานวิจัยนี้ไปต่อยอด ...