เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ และ ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ...

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จิตอาสาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 ...

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิด ศูนย์การทดสอบสายพันธุ์กัญชงแบบระบบปิดและแบบกลางแจ้ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมในพิธีเปิด และได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การทดสอบสายพันธุ์กัญชงแบบระบบปิดและแบบกลางแจ้งด้วย . ...

มทร.อีสาน ผสาน สกช. ดันขุมทรัพย์ทางการเกษตรไทย สร้างทางรอดใหม่เพื่อความมั่งคั่งของพี่น้องเกษตรกร . เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ (สกช.) พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคอีสาน ทั้ง 20 จังหวัด ...

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 มทร.อีสาน โดย ศูนย์สหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงาน ...

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (มว.) พัฒนาเครือข่ายคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรมอดูลร่วมทางด้านดิจิทัล เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ...

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นคราชสีมา จัดโครงการ “เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ ...

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการประชุมรับฟังสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ...

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มทร.อีสาน จัดพิธีเปิดสถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Institute of Collaborative Logistics and Transportation) โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ...

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มทร.อีสาน โดย คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีเปิดการใช้ระบบสื่อการสอนออนไลน์วิชาพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ ณ ห้องแคขาว ชั้น 2 อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...