เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงาน KORAT MICE มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน” จัดโดย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ ...

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมความร่วมมือ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ SMART CITY ROADSHOW 2021 งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ณ ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ...

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ จำนวน กว่า 170 คน โดยคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ...

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันกราฟิกดีไซน์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟิก ปีที่ 6” ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมี นายปรเมศวร์ ...

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ โปรแกรมวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ ร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนในโครงการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work-Integrated Learning (WIL) ซึ่งมีตัวแทนจาก ...

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมงานมหัศจรรย์ คราม @ราชมงคลสกลนคร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามธรรมชาติ ...

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองไมซ์ซิตี้ และยกระดับศักยภาพของเมืองและอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้แก่ การจัดประชุมองค์การ (Meeting) การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมขนาดใหญ่ (Convention) และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) รวมถึงการจัดงาน (Event) โดยประสานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ ซึ่งจัดขึ้นโดย ...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดรับผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการจากทุกคณะเข้าร่วมประชุม . สำหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของ มทร.อีสาน จะมีการเปิดสอนในหลากหลายหลักสูตร ประกอบด้วย ...

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities 2021 จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด สภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน ...