20161006-master59-1

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

Posted Posted in NEWS UPDATE

วิธีการรับสมัคร ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ 1 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th 2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 3 ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ พร้อมจัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2559 หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 1 สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ 2 สำเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) […]

web-1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐิน

Posted Posted in NEWS UPDATE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐิน ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญไปทอดถวาย ณ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหุ่น) จังหวัดสุพรรณบุรี  วันอาทิตย์ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี โทร. ๐๒-๕๔๙-๓๐๕๔ หรือโอนเงินเข้าบัญชี “มทร.ธัญบุรี กฐินพระราชทาน” ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่บัญชี ๔๕๓-๑-๔๒๐๔๑-๒

20160122-PR

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4

Posted Posted in NEWS UPDATE

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 “ASTC2016: The 4th Academic Science and Technology Conference 2016″ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หัวข้อการประชุม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี กำหนดการสำคัญ เปิดรับลงทะเบียน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เปิดรับบทคัดย่อ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เปิดรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2559 กำหนดชำระเงินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ค่าลงทะเบียน (ชำระเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559) อาจารย์และบุคคลทั่วไป […]

451

ขยายเวลาการรับนักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in NEWS UPDATE

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัคร  การสมัครเข้าศึกษา  ให้ผู้สมัครสอบศึกษาข้อมูลการสมัครโดยดาวน์โหลดระเบียบการสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 และบันทึกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่ www.info.rmutt.ac.th การชำระเงินค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัครสอบ ไปชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาท ที่ธนาคารและบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน 5 มีนาคม 2559 : ตรวจรหัสประจำตัวสอบ ฯลฯ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ  ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ตรวจรหัสประจำตัวสอบ เลขที่นั่งสอบ วัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเข้าสอบ 12 มีนาคม 2559 (วันเสาร์) : สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกกลุ่มที่ 1 (ม.6 / ปวช. / ปวส.)  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา) 2. คณะศิลปศาสตร์ […]

RMUTT Open House 2016 เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2559

ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House)

Posted Posted in NEWS UPDATE

  ขอเชิญร่วมงาน นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 16-19 มกราคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญชม นิทรรศการผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เปิดบ้านราชมงคล ๒๕๕๙ (Open House) การสัมนาทางวิชาการและงานวิจัย การประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ดนตรีและศิลปะ กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม นิทรรศการวิทยาศาสตร์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ผลิตภัณฑ์ “ธงฟ้า” และสินค้า OTOP ราคาประหยัด สอบถามข้อมูล โทร ๐-๒๕๔๙-๔๙๙๒ , ๐-๒๕๔๙-๔๙๙๐ null Cytotec online

รูปภาพ11121

เปิดรับนักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in NEWS UPDATE

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อสมัครสอบ            ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น null pattern baldness treatment

RTNN2522

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

Posted Posted in NEWS UPDATE

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้        คลิก null buy Cialis

20150729-Banner-01

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in NEWS UPDATE

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ >> สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติดังนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาจัดสรรให้โควตา ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.quota.rmutt.ac.th โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงและดำเนินการตามแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

RTNN08

รายการ RMUTT NEWS 31-01-15

Posted Posted in รายการย้อนหลัง

ผลสำรวจอาชีพที่มีรายได้สูงอันดับต้นๆ หนึ่งในนั้นคืออาชีพ กัปตันเครื่องบินหลายคนก็อยากจะได้เป็นแต่ก็ไม่ได้จะได้มาง่ายๆ ต้องมีการเรียนการสอบ และฝึกฝนหนักพอสมควร ประสบการณ์การถ่ายทำข่าวขึ้นบินบนเฮลิคอปเตอร์ ++ เทคโนโลยีที่ก้าวไกลทำให้มีการใช้ โดรนอากาศยานไร้คนขับเพื่อเก็บภาพเป็นกระแสอย่างมาก ++ คุยข่าวรอบสัปดาห์ กับ เดียว ธีรเดช งามเหลือ เกาะทุกประเด็นกับรายการ RMUTT NEW พิกัดข่าวเด่น ออกอากาศ ทุกวันเสาร์เวลา 19.30-20.00 น. ทาง FM 89.5 MHz https://www.youtube.com/watch?v=N8TOfRzlyU8 null Buy Fluoxetine