20161006-master59-1

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

Posted Posted in NEWS UPDATE

วิธีการรับสมัคร ขั้นตอนการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ 1 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th 2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 3 ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์ พร้อมจัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2559 หลักฐานที่ใช้ในวันสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องยื่นต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 1 สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ 2 สำเนาเอกสารแสดงผลตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) […]

web-1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐิน

Posted Posted in NEWS UPDATE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐิน ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญไปทอดถวาย ณ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหุ่น) จังหวัดสุพรรณบุรี  วันอาทิตย์ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี โทร. ๐๒-๕๔๙-๓๐๕๔ หรือโอนเงินเข้าบัญชี “มทร.ธัญบุรี กฐินพระราชทาน” ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่บัญชี ๔๕๓-๑-๔๒๐๔๑-๒

20160122-PR

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4

Posted Posted in NEWS UPDATE

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 “ASTC2016: The 4th Academic Science and Technology Conference 2016″ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หัวข้อการประชุม วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเทคโนโลยี กำหนดการสำคัญ เปิดรับลงทะเบียน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เปิดรับบทคัดย่อ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2559 เปิดรับผลงานวิจัยฉบับเต็ม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2559 กำหนดชำระเงินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ค่าลงทะเบียน (ชำระเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559) อาจารย์และบุคคลทั่วไป […]

451

ขยายเวลาการรับนักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in NEWS UPDATE

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัคร  การสมัครเข้าศึกษา  ให้ผู้สมัครสอบศึกษาข้อมูลการสมัครโดยดาวน์โหลดระเบียบการสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 และบันทึกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่ www.info.rmutt.ac.th การชำระเงินค่าสมัครสอบ ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าสมัครสอบ ไปชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 300.- บาท ที่ธนาคารและบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน 5 มีนาคม 2559 : ตรวจรหัสประจำตัวสอบ ฯลฯ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ  ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ตรวจรหัสประจำตัวสอบ เลขที่นั่งสอบ วัน เวลา วิชาที่สอบ และสถานที่สอบ ทางเว็บไซต์ www.info.rmutt.ac.th และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเข้าสอบ 12 มีนาคม 2559 (วันเสาร์) : สอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกกลุ่มที่ 1 (ม.6 / ปวช. / ปวส.)  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา) 2. คณะศิลปศาสตร์ […]

RMUTT Open House 2016 เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2559

ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House)

Posted Posted in NEWS UPDATE

  ขอเชิญร่วมงาน นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 16-19 มกราคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญชม นิทรรศการผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เปิดบ้านราชมงคล ๒๕๕๙ (Open House) การสัมนาทางวิชาการและงานวิจัย การประกวดแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ดนตรีและศิลปะ กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม นิทรรศการวิทยาศาสตร์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา ผลิตภัณฑ์ “ธงฟ้า” และสินค้า OTOP ราคาประหยัด สอบถามข้อมูล โทร ๐-๒๕๔๙-๔๙๙๒ , ๐-๒๕๔๙-๔๙๙๐ null Cytotec online

รูปภาพ11121

เปิดรับนักศึกษาใหม่ (สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in NEWS UPDATE

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อสมัครสอบ            ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น null pattern baldness treatment

20150729-Banner-01

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in NEWS UPDATE

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559  คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ >> สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติดังนี้ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาจัดสรรให้โควตา ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.quota.rmutt.ac.th โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงและดำเนินการตามแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

RTNN2511

ข่าวสารราชมงคล : มทร.ธัญบุรี รับสมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) 58

Posted Posted in NEWS UPDATE

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครสอบตรง ป.ตรี (รับวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.) กรุณาติดต่อในเวลาราชการ : เวลา 8.30 น. – 16.30 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. ธัญบุรี โทร. 02-549-3613, 02-549-3614, 02-549-3615 รายละเอียดเพิ่มเติม : www.info.rmutt.ac.th/admission1

web 11

ข่าวสารราชมงคล : มทร.ธัญบุรี สร้างระบบควบคุมรถวีลแชร์เพื่อผู้พิการ

Posted Posted in NEWS UPDATE

มทร.ธัญบุรี สร้างระบบควบคุมรถวีลแชร์เพื่อผู้พิการ >>> ผศ.เมธา ศิริกูล และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีพร้อมด้วย ADHYA PRANATA SAKTI , DENY RAHMALIANTO และ FERNANDA PANCA PRIMA นักศึกษาจาก Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คิดค้นระบบควบคุมรถวีลแชร์เพื่อผู้พิการ