“กระเพาะหมู”หรือ “บางกะเจ้า” เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ หลายคนรู้จักในชื่อ ปอดของกรุงเทพฯ ปัจจุบันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่ง ผนวกกับความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ทำให้หลายภาคส่วนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวแห่งนี้ ให้คงความเป็นวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมไทยดั้งเดิมไว้
พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย เนื่องจากได้รับอิทธิพลทั้งจากน้ำจืดจากแม่น้ำเจ้าพระยา และน้ำเค็มจากอ่าวไทย จนมีการกล่าวว่า ระบบนิเวศของพื้นที่สีเขียวที่บางกะเจ้าเป็นระบบนิเวศ “ป่าสามน้ำ” คือระบบนิเวศป่าน้ำจืด ระบบนิเวศป่าน้ำกร่อย และระบบนิเวศป่าน้ำเค็ม
กรมทรัพยากรน้ำพร้อมกับแกนนำของประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมมือกันรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง มีการส่งเสริม กระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์มากขึ้น โดยจัดตั้งเครือข่ายบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคุ้งบางกะเจ้า พร้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของแหล่งน้ำ และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของมากขึ้นนั่นเอง

“น้ำคือชีวิต ควรคิดก่อนใช้”
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำ โทร 1310 กด 5 หรือ www.dwr.go.th

August 15, 2019

น้ำคือชีวิต l ตอน 34 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้า

“กระเพาะหมู”หรือ “บางกะเจ้า” เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ หลายคนรู้จักในชื่อ ปอดของกรุงเทพฯ ปัจจุบันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีความสำคัญยิ่ง ผนวกกับความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ทำให้หลายภาคส่วนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวแห่งนี้ ให้คงความเป็นวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมไทยดั้งเดิมไว้ พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลาย เนื่องจากได้รับอิทธิพลทั้งจากน้ำจืดจากแม่น้ำเจ้าพระยา และน้ำเค็มจากอ่าวไทย จนมีการกล่าวว่า ระบบนิเวศของพื้นที่สีเขียวที่บางกะเจ้าเป็นระบบนิเวศ […]
August 15, 2019

น้ำคือชีวิต l ตอน 33 การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้

กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้หลากหลายโครงการ อาทิ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำควนเขาวัง ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการบูรณาการร่วมกันกับกรมป่าไม้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้าน ให้กับราษฎรในพื้นที่และส่วนราชการสังกัดกรมป่าไม้ และสนับสนุนการเพาะชำกล้าไม้ ควบคุมไฟป่า รวมทั้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าควนเขาวัง […]
August 15, 2019

น้ำคือชีวิต l ตอน 32 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและนำองค์ความรู้จากโครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่เพียงพอไม่ขัดสน และพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของโครงการหลวง ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆ […]
August 15, 2019

น้ำคือชีวิต l ตอน 31 โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทย และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งกลุ่มราษฎรจิตอาสา ด้วยพระราชดำริ “เราทำความดี […]
August 15, 2019

น้ำคือชีวิต l ตอน 30 สานต่อโครงการในพระราชดำริ น้ำ คือ ชีวิต

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานในพระราชบิดาที่ทรงมุ่งแก้ปัญหาความยากจน บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร ส่งผลให้เกิดแนวทางแห่งความสมดุลระหว่างวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ทรงตระหนักดีว่าสาเหตุของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันล้วนเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ ทรัพยากรน้ำถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นไป สามารถเกิดการหมุนเวียนได้เรื่อยๆ แต่หากขาดน้ำหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลง เช่น มีสิ่งเจือปนที่เป็นพิษ ย่อมส่งผลให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตได้รับผลกระทบตามมา เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสรรพชีวิตทั้งมวล […]
August 15, 2019

น้ำคือชีวิต l ตอน 29 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หมู่บ้านร่มโพธิ์ทองและหมู่บ้านใกล้เคียงในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ำตื้นเขิน จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ในช่วงหน้าแล้ง ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน กรมทรัพยากรน้ำจึงเข้าไปแก้ไขปัญหา โดยสร้างเขื่อนดิน พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินสูง 24 เมตร ยาว 329 […]
August 15, 2019

น้ำคือชีวิต l ตอน 28 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยอมพายตามพระราชดำริ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยอมพายตามพระราชดำริ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชาวไทยภูเขาหลายชนเผ่า ตลอดจนประชาชนที่สนใจไปเยี่ยมชมความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลด้านการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำได้เข้าไปดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ภายในโครงการฯ ทั้งการสร้างฝายทดน้ำจำนวน 6 แห่ง ระบบส่งน้ำพร้อมสระเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 […]
August 15, 2019

น้ำคือชีวิต l ตอน 27 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาส เมื่อปลายปี 2547 ได้ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากการเหตุก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จึงได้พระราชทานพระราชดำริ […]
August 15, 2019

น้ำคือชีวิต l ตอน 26 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้ จังหวัดมหาสารคาม เป็นหนึ่งในโครงการในพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมกลุ่มทอผ้าไหม มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม […]
August 15, 2019

น้ำคือชีวิต l ตอน 25 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหลวงอินทนนท์เป็นพื้นที่พัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวนมาก มีทั้งนาข้าว พืชไร่ พืชสวน แต่มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัย ทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ อีกทั้งโครงการต่างๆ ในพื้นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และยังคงต้องการน้ำเพื่อใช้พัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป กรมทรัพยากรน้ำ ได้สนองแนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง […]