วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ…

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่สร้างสรรค์ ในการเสนอข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. เพื่อร่วมมือประสานงานและเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมผลิตรายการ เผยแพร่ข่าวและสาระความรู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ผลการค้นคว้าวิจัย ข่าวสารและกิจกรรมของของมหาวิทยาลัย อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน
4. เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ฝึกงานและสหกิจศึกษาของนักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา อื่น ๆ
5. เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม
6. เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการวิชาการและเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงชั้นนำด้านการเผยแพร่นวัตกรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

พันธกิจ/ภารกิจ

1. ผลิตและพัฒนาการนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชน
2. พัฒนาระบบการออกอากาศให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน และการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้
3. พัฒนาบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงให้มีความสามารถ ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพสอดรับกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการปฏิบัติงาน
4. เป็นสื่อกลางสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
5. มีการบริการทางวิชาการแก่สังคมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
6. เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้หรือสถานฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและหน่วยงานภายนอก

อัตลักษณ์ (Identity)

นวัตกรรมเพื่อชีวิต
INNOVATION FOR LIFE

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

สถานีวิทยุกระจายเสียงที่เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

สถานีวิทยุกระจายเสียง กำหนดวัฒนธรรมองค์กรเพื่อดำเนินงาน

  • R – Respect ให้เกียรติผู้ฟัง
  • A – Active ผลักดันอย่างสม่ำเสมอ
  • D – Developer เสนอผลงานที่ดีและสร้างสรรค์
  • I – Intelligent คิดอย่างรอบคอบ
  • O – Organize พร้อมทำงานเป็นทีม