วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ…

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี้

วัตถุประสงค์

1 เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมสื่อสารและโทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2 เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลการค้นคว้าทดลองวิจัยในสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อันจะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวัน
3 เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและฝึกงานของนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
4 เพื่อร่วมมือประสานงานและเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข่าว สาระความรู้อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป
5 เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยราชการ ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ และเอกชน
6 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงชั้นนำด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ข่าวสาร และความบันเทิงแก่สาธารณชน

พันธกิจ/ภารกิจ

1 พัฒนาการสร้างเครือข่ายฐานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
2 พัฒนางานระบบการออกอากาศเพื่อเป็นสื่อที่มีคุณภาพในทุกรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านการบริหารจัดการ การประสานงาน และการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้
3 พัฒนาบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงให้มีความสามารถ และได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพสอดรับกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในการปฏิบัติงาน
4 เป็นสื่อกลางสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
5 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้แก่สาธารณะ
6 เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสถาบันอุดมศึกษาอื่น

อัตลักษณ์ (Identity)

วิทยุราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

สถานีวิทยุกระจายเสียงที่เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

สถานีวิทยุกระจายเสียง กำหนดวัฒนธรรมองค์กรเพื่อดำเนินงาน

  • KNOWLEAGE การพัฒนาและจัดการองค์ความรู้สู่สาธารณะ
  • CREACTIVE เป็นองค์กรซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • COMMUNICATION การเป็นนักสื่อสารอย่างมืออาชีพ