คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
ที่ปรึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พันเอกหญิง พิชญาวี เกื้อสกุล
ที่ปรึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานกรรมการ
ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า
รองอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
นายวิรัช โหตระไวศยะ
รองอธิการบดี
กรรมการ
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก
ผู้ช่วยอธิการบดี
กรรมการ
ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
กรรมการ
ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
กรรมการ
ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ
ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลและองค์ความรู้
กรรมการ
นายวิโรจน์ พิราจเนนชัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
กรรมการ
ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพย์สินเชิงธุรกิจ
กรรมการ
นายพนมฉัต คงพุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กร
กรรมการ
ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุฯ
กรรมการและเลขานุการ