ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.35] พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชนิ 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระราชกรณียกิจของพระองค์ รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 – 15.00 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี แขกรับเชิญ ผศ. ดร.ภูดิท กรรณิการ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ...

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.34] 13 มิถุนายน วันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 13 มิถุนายน วันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ตั้งเเต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ ๑. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ-ลานพระอนุสาวรีย์ ๒. พิธีวางพวงมาลา ๓. พิธีสงฆ์ รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife ...

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.32] สหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ การเตรียมความพร้อม การดำเนินการเรื่องเอกสาร เพื่อออกไปสหกิจศึกษาในสถานประกอบการและความสำคัญในการฝึกสหกิจในปัจจุบัน รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 – 15.00 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี แขกรับเชิญ นายอัยการ แก้วล้อม นักปฏิบัติการอุดมศึกษา สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก ...

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.31] หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก พูดคุยความเป็นจุดเด่นขอหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ การเรียนการสอนที่น่าสนใจ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และโอกาสทางการศึกษา นักศึกษามีโอกาสได้รับทุน โควตาต่าง ๆ และผลประกอบการในการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาและการฝึกงาน รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 – 15.00 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี แขกรับเชิญ ผศ.ดร.อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ ...

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.30] หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก ความเป็นมาของสาขาและการเรียนการสอนที่น่าสนใจ จุดเด่น ของสาขาและการเปิดรับสมัครนักศึกษา ในแต่ละครั้งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาทุน โควตาต่างๆ ที่ทางสาขาและคณะมอบให้บอกถึงผลประกอบการในการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาและการฝึกงานผลตอบรับการรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังจบการศึกษาที่มีเปอร์เซ็นต์ในการงานทำที่ดีบอกถึงผลสำเร็จในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาที่จบไปและผลงานของนักศึกษาปัจจุบันที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 – 15.00 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี แขกรับเชิญ ผศ.ดร.ภาวิณี ทองแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก ...

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.29] หลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก ความเป็นมาของสาขาและการเรียนการสอนที่น่าสนใจ จุดเด่น ของสาขาและการเปิดรับสมัครนักศึกษา ในแต่ละครั้งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาทุน โควตาต่างๆ ที่ทางสาขาและคณะมอบให้บอกถึงผลประกอบการในการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาและการฝึกงานผลตอบรับการรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังจบการศึกษาที่มีเปอร์เซ็นต์ในการงานทำที่ดีบอกถึงผลสำเร็จในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาที่จบไปและผลงานของนักศึกษาปัจจุบันที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 – 15.00 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี แขกรับเชิญ อาจารย์วีริยา สุภาณิชย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนวัตกรรมและธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก ...

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.28] หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก . หลักสูตรและสาขาวิชาถึงความเป็นมาของสาขาและการเรียนการสอนที่น่าสนใจ จุดเด่น ของสาขาและการเปิดรับสมัครนักศึกษา ในแต่ละครั้งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาทุน โควตา ต่าง ๆ ที่ทางสาขาและคณะมอบให้ บอกถึงผลประกอบการในการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาและการฝึกงานผลตอบรับการรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังจบการศึกษาที่มีเปอร์เซ็นต์ในการมีงานทำที่ดี บอกถึงผลสำเร็จในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาที่จบไปและผลงานของนักศึกษาปัจจุบันที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ . รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 – 15.00 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี แขกรับเชิญ อาจารย์ประทีป ...

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.27] หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก หลักสูตรและสาขาวิชาถึงความเป็นมาของสาขาและการเรียนการสอนที่น่าสนใจ จุดเด่น ของสาขาและการเปิดรับสมัครนักศึกษา ในแต่ละครั้งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาทุน โควตาต่าง ๆ ที่ทางสาขาและคณะมอบให้ บอกถึงผลประกอบการในการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาและการฝึกงานผลตอบรับการรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังจบการศึกษาที่มีเปอร์เซ็นต์ในการมีงานทำที่ดี บอกถึงผลสำเร็จในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาที่จบไปและผลงานของนักศึกษาปัจจุบันที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.30 – 15.00 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี แขกรับเชิญ ดร.จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.26] หลักสูตรสาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก มาพูดคุยถึงหลักสูตรสาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสาขาวิชาถึงความเป็นมาของสาขาและการเรียนการสอนที่น่าสนใจ จุดเด่น ของสาขาและการเปิดรับสมัครนักศึกษา ในแต่ละครั้งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาทุน และการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาและการฝึกงานผลตอบรับการรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังจบการศึกษาที่มีเปอร์เซ็นต์ในการงาน บอกถึงผลสำเร็จในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาที่จบไปและผลงานของนักศึกษาปัจจุบันที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.30 – 15.00 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี แขกรับเชิญ ผศ.ดร.อุไรวรรณ ชายชลยุทธ สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก ...

ชวนกันมานั่งคุย BY BUSIT [EP.25] หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก มาพูดคุยถึงหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาถึงความเป็นมาของสาขาและการเรียนการสอนที่น่าสนใจ จุดเด่น ของสาขาและการเปิดรับสมัครนักศึกษา ในแต่ละครั้งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาทุน และการส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาและการฝึกงานผลตอบรับการรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังจบการศึกษาที่มีเปอร์เซ็นต์ในการงาน บอกถึงผลสำเร็จในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาที่จบไปและผลงานของนักศึกษาปัจจุบันที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศ วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.30 – 15.00 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี แขกรับเชิญ ผศ.ดร.ต้องใจ แย้มผกา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก ...